Ambulancebehandler

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker og sygdom og hjælper mennesker, der har brug for akut hjælp og behandling, samt til ikke akutte tilstande og patienttransporter. Du får viden om beredskabets opbygning, teamledelse, farmakologi, psykologi, videnskabsteori, anatomi, fysiologi og sygdomslære. Du lærer at anvende ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller behandling. Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt under mange forskellige forhold.

Sådan kommer du i gang

For at blive optaget på uddannelsen skal du ansøge efter hvilken situation du befinder dig i.

Uddannelsens opbygning

Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og har til formål at give dig forudsætningerne for at kunne gennemføre hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Du kan tage Grundforløb 2 på Hillerød Tekniske Skole

Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på U/NORD. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du skal være fyldt 21 år og have en ren straffeattest, før du kan indgå en uddannelsesaftale og starte på hovedforløbet til ambulancebehandler. Nogle praktikvirksomheder kan også have specifikke krav til din højde, uddannelsesbaggrund eller lignende.

Du kan tage hovedforløbene på Hillerød Tekniske Skole.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som består af en mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Uddannelsen er præget af flere tests og prøver gennem hele forløbet og svendeprøverne afvikles på det afsluttende skoleophold. Når svendeprøven er bestået, er du udlært og modtager dit svendebrev som autoriseret ambulancebehandler.

Mød en elev på Ambulancebehandleruddannelsen
" I en hverdag hvor to dage ikke er ens, er jeg taknemmelig for at have dygtige og professionelle kollegaer, jeg altid kan stole på og støtte mig op ad. "
Elev på ambulancebehandleruddannelsen
Find ledig praktikplads som elev eller lærling

Find elevplads

Ambulancebehandleruddannelsen er en meget populær uddannelse og derfor kan der være stor rift om elevpladserne.

Du kan både søge elevplads før, under og efter grundforløbet, men du kan ikke starte på hovedforløbet på uddannelsen, før du har en elevplads.

Læs, hvordan du styrker dine muligheder, og hvor du kan søge læreplads under ”Ofte stillede spørgsmål” længere nede på siden.

 

Ofte stillede spørgsmål

For at blive optaget på grundforløbet skal du have bestået 9. klasse eller tilsvarende.

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have bestået grundforløbet og have opnået en praktikplads. Skolen stiller ikke yderligere krav til optagelsen, men arbejdsgiverne kan hver især have krav til, hvilke elever de ønsker at ansætte hos dem, og i den forbindelse, have specifikke krav forud for ansættelsen.

Dette kan f.eks. være, at de ønsker du har taget kørekort til personbil (kategori B), at du er fyldt 21 år på ansættelsestidspunktet og end videre, at du lever op til en række fysiske krav for at sikre, at du har et helbred, der kan holde til et fysisk krævende job. I den forbindelse vil arbejdsgiver kunne stille dig en fysisk optagelsesprøve, som har fokus på kondition, styrke og udholdenhed, samt mental parathed.

Der er ingen ansøgningsfrist, men vi optager elever så længe der er pladser, og der er mulighed for at komme på venteliste.

Alle jobs inden for det sundhedsfaglige område kan være relevante for din ansøgning som Ambulancebehandlerelev, idet du herigennem udviser, at arbejdsopgaver med og omkring andre mennesker ikke skræmmer dig.

Et job som ufaglært inden for f.eks. hjemmeplejen eller på plejecenter, som handicaphjælper, som støtteperson for mennesker med særlige behov eller udfordringer – både fysiske og psykiske - kunne derfor være en fordel for dig. Erhvervserfaring tæller både når det gælder lønnede og ulønnede jobs, så frivilligt arbejde kan også give dig en rigtig god mulighed for at udbygge dine kompetencer. Her kan nævnes jobs som Samaritter, besøgsven eller foreningsliv. Det vigtigste er, at du gennem jobbet får udvidet dit menneskesyn og får dit omsorgsgen i spil, uanset om det gælder hjælp til fysiske gøremål eller om det blot handler om et andet menneske, som har behov for nogle at tale med.

På GF2 vil du have mulighed for at søge godskrivning i grundfagene Dansk E, Naturfag F og Psykologi F, hvis du har bestået faget gennem tidligere uddannelse. Du vil i stedet blive tilbudt valgfagsundervisning, som kan styrke dine muligheder yderligere for at opnå en praktikplads.

Merit og godskrivninger behandles altid individuelt. Du vil, når du starter på uddannelsen, blive bedt om at indsende relevant dokumentation med henblik på udarbejdelse af din uddannelsesplan.

Relevant dokumentation kan være skolebevis fra f.eks. 10. klasse, afsluttet HF, HG, STX, HHX, HTX, anden erhvervsuddannelse eller eventuelt videregående uddannelse og kurser.

Når din meritansøgning er behandlet, vil dit skema blive tilpasset herefter.

På GF2 har vi delt vores hovedfag (overgangskrav) op i 3 underfag, som udgør størstedelen af undervisningen; Ambulanceteknik, Branchekendskab og Redning. Disse 3 fag vil klæde dig på til jobbet som ambulancebehandler, så du får en grundlæggende forståelse for branchen, sundhedsvæsenets opbygning og de mange sektorer som indgår i det samlede præhospitale beredskab i Danmark.

Derudover ligger der i GF2 en række certifikatfag, som er obligatoriske for at kunne komme videre på hovedforløbet, herunder Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. Færdselsrelateret førstehjælp, Vejen som arbejdsplads og Elementær brandbekæmpelse.

På GF2 indgår desuden grundfagene Dansk E, Naturfag F og Psykologi F.

På hovedforløbet vil du få fag som bl.a. Sundhed og Sygdomslære, Præhospitalt virke, Beredskabet, Kommunikation, Psykologi op til C-niveau, Samfundslære og Teori & Metode. Alle har de fag til formål at bygge oven på den basale viden man får med sig fra grundforløbet, men på en højere taksonomi og med en langt højere vægtning af teori. Nogle vil dermed opleve, at læsemængden stiger væsentligt på hovedforløbet og derfor skal man være indstillet på, at det kan kræve man også skal læse i sin fritid og imellem skoleperioderne. Har man læsevanskeligheder, vil man kunne få hjælp til det igennem vores læsevejledning og evt. elektroniske hjælpemidler.

Skal jeg selv søge læreplads?

Ja det skal du. På GF2 taler vi om, hvor man kan søge læreplads og hvad der er godt at skrive i en ansøgning, men du er selv ansvarlig for at finde en læreplads og indgå en uddannelsesaftale. Det er en forudsætning for at starte på hovedforløbet, at du har en læreplads.

Hvordan søger jeg læreplads?

De fleste entreprenører inden for ambulanceområdet har samlet deres rekruttering online. Undersøg derfor virksomhedernes hjemmesider for ansøgningsfrister, optagelseskrav og særlige oplysninger du skal være opmærksom på, inden du sender din ansøgning.

Send altid bilag sammen med din motiverede ansøgning, så dit CV er underbygget og fremstår professionelt. Bilag kan f.eks. være skolebeviser, udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, dokumentation for gennemførte kurser med videre.

Hvor kan jeg få hjælp til min ansøgning om læreplads?

På GF2 tilbyder vi hjælp til at skrive ansøgninger og CV, både gennem danskundervisningen og gennem valgfag for dem, som er godskrevet for dansk. Du får derfor rig mulighed for at søge hjælp til din ansøgning gennem skolen og ellers er du altid velkommen til at søge hjælp hos en vejleder eller på vores læreplads- og skoleoplæringscenter.

Hvad gør jeg, hvis jeg får afslag på min ansøgning om læreplads?

Ambulancebehandleruddannelsen er en meget populær uddannelse. Derfor vil flere opleve at få afslag på deres første ansøgninger, selvom det nødvendigvis ikke betyder, at man ikke vil være en god kandidat.

På GF2 taler vi om, hvad der skal til for at styrke din ansøgning. Måske skal du styrke dit CV ved at få mere relevant erhvervserfaring eller også kan der være noget i formuleringen af din ansøgning, som kunne skrives om. Det er altid en god idé at få en anden til at læse din ansøgning igennem.    

Kan man komme i skoleoplæring under uddannelsen til Ambulancebehandler?

Nej, det kan man desværre ikke. Der udbydes ikke skoleoplæring på denne uddannelse, hverken i Hillerød eller i Esbjerg, idet det vurderes, at din oplæring ikke vil kunne opnås i tilstrækkelig grad uden praktisk erfaring fra en ambulancevirksomhed.

Har du tidligere gennemført uddannelser med relevans for ambulancefaget (SOSU, sygeplejerske, videregående uddannelser inden for det sundhedsfaglige m.v.), kan skolen vurdere, at du vil være berettiget til at få dit grundforløb afkortet til et 10 ugers forløb. Dette forudsætter dog, at du har bestået Dansk på minimum E-niveau og, at du har bestået Naturfag på minimum F-niveau eller tilsvarende (det kunne f.eks. være bestået Biologi, Matematik, Fysik og Kemi i minimum 10. klasse eller højere, som selvstændige fag). Vurderingen heraf sker altid ud fra en personlig optagelsessamtale sammenholdt med dokumentation for din uddannelsesbaggrund.

På 10 ugers grundforløb er grundfagene Dansk E og Naturfag F taget ud, da du godskrives for disse ud fra ovenstående kriterier. Det samme er fag som Idræt og hjælpen til at skrive CV og ansøgninger, idet du her selv vil være ansvarlig for at klargøre dig til ansøgningsprocessen. Mener du, du er klar på dette, vil et reduceret grundforløb være en mulighed for dig, som allerede har afsluttet en uddannelse med relevans for ambulancefaget. Har du spørgsmål til om din baggrund kunne være relevant i denne forbindelse, så kontakt os gerne.

Dit grundforløb udløber ikke, hvis du ikke får en læreplads umiddelbart efter hovedforløbet. Du skal derfor ikke være nervøs for ikke at gå direkte videre, hvis du ikke har opnået en læreplads efter dit grundforløb. Brug i stedet tiden på at få udbygget dit CV – f.eks. med mere relevant erhvervserfaring eller supplerende kurser, som kan gøre, at du kommer tættere på en læreplads i næste forsøg.

Hvis der går længere tid inden du opnår en læreplads, kan der være behov for genopfriskning af dele af grundforløbet (f.eks. ved udløbet førstehjælpsbevis eller nye fag i uddannelsen, som er kommet til efter du afsluttede dit grundforløb). Hvis det er tilfældet, vil skolen tilbyde dig supplerende undervisning, så du bliver klar til optagelse på hovedforløbet. Dette kræver dog, at du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Så snart du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, vil skolen, i samarbejde med virksomheden, planlægge dit uddannelsesforløb ud fra, hvornår virksomheden ønsker at påbegynde dit forløb og, hvornår der er et ledigt hovedforløbshold på skolen. Skolen vil derefter sende dig en indkaldelse til start på hovedforløbet med angivelse af, hvilket hold du skal følge.

Som udgangspunkt følger man samme hold fra 1. skoleperiode og frem til svendeprøven på 8. skoleperiode, medmindre der sker ændringer i dit uddannelsesforløb undervejs. Du skal derfor ikke gøre noget for at blive optaget på hovedforløbet når du har fået en uddannelsesaftale. Det sker automatisk efter dialog med din arbejdsgiver.

www.ambulancebehandler.nu har TUR (Transporterhvervets uddannelser) samlet de vigtigste informationer om uddannelsen. Her kan du bl.a. læse om uddannelsens opbygning og om prøver og tests under hovedforløbet.

Nej, det er den virksomhed, du er ansat hos, der betaler opholdet på skolehjemmet.

Der er stor mulighed for at blive optaget på grundforløbet. Skal man videre på hovedforløbet, skal man have en elevplads og man kan først starte som 21-årig. Det er en meget populær uddannelse, så der er mange ansøgere til de pladser, som de forskellige ambulanceselskaber stiller til rådighed.

Rejs ud i verden

På U/NORD har du mulighed for at tilføre din uddannelse et internationalt element.

Læs mere om uddannelsen

Her kan du finde vej til mere viden om uddannelsen

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

Fie Buchwald

Uddannelseschef fibu@unord.dk 61 90 23 84

Jonas Valentin-Hvidberg

Uddannelsesleder for ambulancebehandler jvh@unord.dk

Ambulancebehandler (grund- og hovedforløb)

Helle Johansen, Uddannelsessekretær hjo@unord.dk 48 22 53 06

Bente Jensen

Uddannelsesaftaler bjen@unord.dk 48 29 01 77