Aktiviteter for grundskoleelever

U/NORD er involveret i mange forskellige projekter, der har til formål at fremme interessen for vores uddannelser.

Restart

Kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden

U/NORD er projektpartner i Restart, sammen med TEC og NEXT. Det overordnede mål for projektet er, at medvirke til at dække virksomhedernes behov for kompetent arbejdskraft ved at løfte voksne ufaglærte til faglærte og faglærte til en akademiuddannelse, inden for tre brancher – service, byggeri og industri. Projektet er finansieret af EU og Region Hovedstaden.

Læs mere om projektet

”I Erhvervsstyrelsens regler er virksomheder økonomiske partnere i projektet, når de har underskrevet en partnererklæring, hvorfor der er omfattet af nedenstående regler.

I forbindelse med COVID-19-krisen har regeringen iværksat en række kompensationsordninger og tiltag, som indbefatter lønkompensation.

Det er vigtigt, at tilsagnsmodtager og projektets øvrige økonomiske partnere sikrer, at reglerne for lønkompensation overholdes, da en virksomhed, som modtager lønkompensation efter regeringens lønkompensationsordning til en ansat, ikke samtidig kan modtage støtte fra andre støtteordninger til den pågældende ansatte.

Som følge af, at der ikke kan medtages timer, hvortil der modtages lønkompensation, skal lønkompensationen ikke indgå i projektets finansiering. Erhvervsstyrelsen opfordrer operatørerne til at informere virksomhederne herom, for at undgå, at virksomhederne kommer i en situation, hvor lønkompensationen ikke søges korrekt.

Endvidere må virksomhedernes medarbejdere ikke være tilmeldt undervisning i perioden, hvor der modtages lønkompensation.”

Faglig stolthed og fællesskaber

Faglig stolthed og fællesskaber på de merkantile erhvervsuddannelser
For at øge elevtrivslen sætter U/NORD fokus på at styrke fællesskabet i klassen og den faglige stolthed på tværs af grund- og hovedforløb på de merkantile EUD/EUX uddannelser. Vi vil udvikle en erhvervsuddannelseskultur for eleverne, hvor de lærer, at et godt fællesskab i klassen er medvirkende til at de trives både socialt og fagligt og derved øger chancen for at de gennemfører deres uddannelse. Vi vil samtidig skabe en tradition for fagprøvefester, for at synliggørelse hovedforløbselevernes færdiggørelse, hvilket kan være motivationsskabende for grundforløbseleverne til at gennemføre deres erhvervsuddannelse.

Projektet understøtter, at underviserne trænes í at lære eleverne at arbejde med det gode sociale og faglige fællesskab i klassen samt vise dem vej ud til en elevplads via hovedforløbselever.

Projektet er støttet af Nordea-fonden

KICK

Bevægelse og motivation på erhvervsskolerne

U/NORD deltager sammen med SOSU-H i Hillerød i pilotprojektet ’Kick Ud’, som er et landsdækkende motion- og bevægelsesprojekt under DGI.

Sammen med DGI Nordsjælland har U/NORD sendt 100 GF1-elever fra erhvervsuddannelserne ud i de lokale idrætsforeninger i 2 timer om ugen, for at modtage instruktion i bl.a. judo, tennis og crossfit.

Målet med deltagelsen i projektet er at sørge for at erhvervsskoleelever på U/NORD gennem skemalagte idrætsaktiviteter, får en mere alsidig dagligdag på skolen med et bedre socialt fællesskab, som kan bidrage positivt til elevernes faglige udvikling, læring og trivsel.

Et andet indsatsområde er uddannelse af lærerne, så de kan integrere bevægelse i undervisningen for at leve op til kravet om 45 minutters daglig motion og bevægelse.

Projektet er støttet af Nordea-fonden

Læs mere om projektet

 

Byg dit hospital

6. klasser på besøg i Nyt Hospital Nordsjælland

For at nå målet om at flere elever vælger en erhvervsuddannelse, samarbejder U/NORD og SOSU-H med skoleafdelingen i Hillerød Kommune samt Nyt Hospital Nordsjælland om at udvikle undervisningsforløb for folkeskolelever på 6. årgang.

Formålet er at introducere elever i 6. klasse til fag og arbejdsområder inden for erhvervsuddannelsesområdet, og derved skærpe elevernes nysgerrighed på løsningen af specifikke problemstillinger. Forløbet finder sted i besøgscentret ved det nye hospital i den nye bydel Favrholm i Hillerød.

Projektet tager udgangspunkt i handlinger, som eleverne forstår, og hvor de kan være medskabende til at finde relevante løsninger Det er i denne forbindelse unikt at have adgang til et besøgscenter i et byudviklingsområde. Nyt Hospital Nordsjælland vil være et sted, hvor børn, unge og voksne skal blive inspireret og få lyst til at gå på opdagelse i det nye byområde.

Dansk Byggeri indgår som sparringspartner i udviklingen af undervisningsforløbene, og det er planen at de første 6. klasser kommer på besøg i august 2021.

Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

3D i undervisningen – Undervisere på 3D Learning Factory

Mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Gennem digital undervisning i et praksisnært miljø, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en innovativ og interaktiv måde.

Undervisere på U/NORD deltager i en 3D Learning Factory i CIU (Center for Undervisning) for at opnå viden om digitale undervisnings- og læringsformer, samt kompetencer til at tilrettelægge og producere virtuelle visuelle 360°-miljøer.

Erhvervsskoleundervisere i hele landet er gennem netværksdannelse sammen om at skabe spændende faglige input i en hastigt bevægende udviklingsproces, som skal ende ud i, at hver deltagende skole skal udvikle et produkt, der skal stilles til rådighed for brug og inspiration i videnscentret CIU.

Læs mere om projektet