Opdateret 26/6

Find svar på, hvordan du som elev og medarbejder på U/NORD skal forholde dig ved rejser til udlandet.

Læs instruks

FAQ

U/NORD følger de retninglinjer, som er udstukket af Undervisningsministeriet.

U/NORD åbner for undervisningen i 10. klasse mandag, den 18. maj 2020. Du får direkte besked om fremmøde.

Information om Uddannelsesparathedsvurdering, standpunktskarakterer og prøvekarakterer i 10. klasse i forhold til nødbekendtgørelsen BEK nr 501 af 23/04/2020

I forbindelse med Covid19 er 10. klasses afgangseksamen aflyst.

Det medfører, at de afsluttende standpunktskarakterer i de obligatoriske prøvefag (dansk, matematik og engelsk), samt eventuelt andet sprog og fysik/kemi i 10. klasse bliver ophøjet til prøvekarakterer.

På afgangsbeviset vil der således stå den samme karakter to gange ud for de obligatoriske prøvefag og udtræksfagene, nemlig både som standpunktskarakter og som prøvekarakter.

Beviserne vil ligne beviserne fra tidligere årgange, og vil have samme retsvirkning.

Uddannelsesparathedsvurderingen på de personlige og sociale parametre vil blive foretaget primo juni, hvorefter eleverne vil få besked, hvis der er ændringer – senest d. 10. juni 2020.

De afsluttende standpunktskarakterer gives senere end normalt, nemlig i perioden fra den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

Hvis man skal til optagelsesprøve bliver man indkaldt af den pågældende institution, så vær ekstra opmærksom på information i e-boks. Hvis man har spørgsmål, skal man kontakte ungdomsuddannelsen, man har søgt ind på. 

Opdateret 15-05-2020, kl. 13:35

U/NORD åbner for praktisk undervisning mandag, den 18. maj 2020. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, så myndighedernes retningslinjer for med henblik på at mindske risiko for smitte af COVID-19 overholdes.

Du skal følge de retningslinjer der er gældende på den enkelte skoleadresse.

Du får indkaldelse med angivelse af periode, sted, tid m.m. tilsendt direkte. Har du ikke modtaget besked direkte, og skal du på skole inden sommerferien, bedes du kontakte skolen med det samme.  

Se plan under FAQ ”Skoleperioder”

3.g-elever skal op til to skriftlige og én mundtlig prøve. Alle skal op i skriftlig dansk, det skriftlige studieretningsfag på A-niveau i den enkelte elevs prøveplan, der er placeret tidligst i eksamensperioden, og en mundtlig prøve i SRP/SOP. Har eleven afsluttet SOP i vinterterminen, skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve.

Prøverne i sommerterminen 2020 er aflyst for 1. og 2.g. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til prøve, ophøjes til eksamenskarakter.

For så vidt angår elever på SU medfører nedlukningen, at deres uddannelsesforløb forlænges med en foreløbig ikke nærmere defineret periode. Disse elever oppebærer derfor fortsat SU, såfremt de i øvrigt opfylder almindelige krav til studieaktivitet etc. Vi arbejder på at sikre, at elever, hvis SU udløber med månedens udgang, forlængelses i systemet.

Hvis du er elev på en erhvervsuddannelse og mister din læreplads/elevplads, fordi virksomheden lukker ned eller har ordrenedgang som følge af corona, så skal du kontakte instruktøren i skolepraktik for din uddannelse. Derefter vil vi tage stilling til om du kan optages i skolepraktik snarest muligt.

Find din instruktør

Så længe eleverne deltager i fjernundervisning, løses skriftlige opgaver m.v., gives der ikke fravær

Du finder oversigten over skoleperioder på de tekniske uddannelser her. Oversigten opdateres løbende.

Vi er opmærksomme på, at der er nogle frister, der skrider i øjeblikket.

Hvis en frist er overskredet, fordi du ikke har kunnet logge på Lectio, så kontakt din lærer og aftal en anden afleveringsfrist.

Vi arbejder på højtryk sammen med Lectio på at forstærke deres løsning.

Skills introkurser og brobygning er aflyst på ubestemt tid. Vi håber meget at kunne byde jer velkommen efter sommerferien.

Grundet Corona-virus er datoerne for skoleperioderne på hovedforløbene på de tekniske uddannelser ændret.

Find datoer her

Svendeprøver gennemføres. Aht. til de sundhedsfaglige retningslinjer, kan forholdene for gennemførelse være ændret. Orientér dig ved uddannelseschefen for din uddannelse.

Eksamen i grundfag gennemføres ikke. Din standpunktskarakter ophøjes til års/prøvekarakter.

Vi forventer pt. at gennemføre grundforløbsprøver for grundforløb 2 som planlagt.

Virksomhedsforlagt undervisning kan umiddelbart ikke afholdes, da underviserne er hjemsendt og henvist til at arbejde hjemmefra for at minimere smitterisiko. Fjernundervisning vil derfor være eneste mulighed i disse uger.

Hvis din virksomhed ikke kan tage imod de planlagte elever i virksomhedsforlagt undervisning, fx hvis du har været nødt til at lukke ned, eller ikke har mulighed for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, beder vi dig kontakte eleven direkte og meddele dette. Eleven henvender sig derefter til sin kontaktlærer, som sørger for eleven sættes i gang med nødundervisning.